data processing

Data processing and privacy

De Solidarity University houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Solidarity University gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hier leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Solidarity University verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan een van onze projecten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Solidarity University verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in de context van onze projecten maar alleen wanneer hier toestemming voor gegeven is.
  • Voor wetenschappelijke doeleinden worden direct identificerende persoonskenmerken zo snel als mogelijk na ontvangst geanonimiseerd. De Solidarity University publiceert alleen informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solidarity University bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Voor Europese projecten de duur van het project plus een aanvullende periode van 5 jaar
  • Voor nationale projecten de duur van het project plus een aanvullende periode van 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

De Solidarity University verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Solidarity University en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@solidarityuniversity.org.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solidarity University neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Solidarity University levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot geanonimiseerde gegevens op persoons-, bedrijfs-, of organisatieniveau. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Toezicht

De Solidarity University heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt binnen de Solidarity University toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Zij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Contact

Wilt u meer weten over het meldingenregister of de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming: Petra de Braal petra@solidarityuniversity.org

Contactgegevens

solidarityuniversity.org
Postbus 3, 4330 AA, Middelburg
0118 700 299