Mensen en organisaties ondersteunen en inspireren om op zoek te gaan naar de verhalen van mensen. Dat is wat de Solidarity University doet.

Wij inspireren u om afstand te nemen van cijfers en targets. Om niet meer voor mensen te denken, maar met elkaar in gesprek te gaan. Om weer te gaan werken vanuit de verhalen van mensen. Deze zijn de sleutel tot vernieuwing.

Wij doen dat door deel te
worden van die verhalen. Door onze kennis van deze verhalen te delen tijdens congressen, workshops en leergangen. Door met onze kennis uw werk te verrijken.

Over Solidarity University

DOEKLE TERPSTRA
COMITÉ VAN AANBEVELING

Solidariteit is van alle tijden. Mensen hebben mensen nodig; dat was zo, dat is zo en dat zal zo zijn!! De Solidarity University wil op dit thema de daad bij het woord voegen. Dat is aansprekend en verdient steun!!

Na zijn studie aan de Sociale Academie is Doekle Terpstra actief geworden in de vakbondswereld. Hij bekleedde daar diverse functies. Van 1999 tot 2005 was hij voorzitter van de Vakcentrale CNV. Daarna was hij voorzitter dan de HBO-raad en Hogeschool Inholland. Sinds 2014 is hij actief bezig met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. In opdracht van de ministers Kamp en Schippers is hij aanjager van respectievelijk het Techniekpact en het Zorgpact. Terpstra heeft diverse commissariaten en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein.

HANS KAMPS
COMITÉ VAN AANBEVELING

Kennis van de leefwereld van mensen is essentieel om te komen tot goed beleid. De Solidarity University biedt daarin een vernieuwing die het sociaal domein hard nodig heeft.

Hans Kamps is al zijn gehele loopbaan actief geweest op het snijvlak van ondernemerschap en het sociale domein. Zo was hij oprichter en directeur van het KPMG Bureau Economische Argumentatie. Later werd hij medeoprichter van de Vakcolleges en de Werkscholen. Kamps, die economie studeerde aan de VU, is onder meer voorzitter geweest van de ABU, Jeugdzorg Nederland en was Kroonlid van de SER. Momenteel is hij directeur / aandeelhouder van B&A B.V. en directeur van het Arbeidsmarktlab. Tevens heeft Kamps diverse commissariaten en toezichthouderschappen.

MARINUS SCHROEVERS
COMITÉ VAN AANBEVELING

Het moet weer gaan om de mens achter de klant, leerling, burger en medewerker.

De menselijke maat weer terug brengen in het dagelijkse werk. Niet het financiële systeem, niet de onderwijssector, niet het bedrijfsleven, niet de politiek, kortom niet de instituten bepalen wat de norm is. Dan blijft het kwantitatief: targets, scores. Het moet weer gaan om de mens achter de klant, leerling, burger en medewerker. Dat is het streven van Marinus Schroevers, algemeen directeur van ZLM Verzekeringen in Goes. De Solidarity University zoekt de verhalen op: en een verhaal heeft altijd een gezicht. Daarom steunen wij de aanpak van het persoonlijk verbinden. Op zoek naar de menselijke maat. Vanuit de overtuiging dat kwaliteit kwantiteit genereert.

IRENE VAN STAVEREN
CURATORIUM

Bij de Solidarity University draait het niet om menselijk kapitaal maar om sociaal kapitaal - niet om ons te onderscheiden maar om wat er bloeit als we ons verbinden.

Irene van Staveren is hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar instituties, sociale verbanden, ongelijkheid en uitsluiting, en onbetaald werk. Zij is lid van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en lid van de denktank Sustainable Finance Lab. Ze onlangs een boek gepubliceerd over tien belangrijke economen en hun inzichten over hedendaagse economische problemen gerelateerd aan de financiële crisis (Wat wij kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer leest, uitgeverij Boom, 2016).

ZEF HEMEL
CURATORIUM

Het initiatief van de Solidarity University verdient steun omdat de wereld snel complexer wordt. We moeten gaan verbinden.

Terwijl grote pretenties uit het verleden het gezag van de ruimtelijke planning stevig hebben ondermijnd, richt Zef Hemel zich op de kern van het vak: economie, ecologie, democratie en creativiteit. Hemel is hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is op zoek naar een planning die zich snel aanpast en profiteert van ongezochte gebeurtenissen. Zo’n radicaal nieuwe planning is noodzakelijk nu de wereld razendsnel verstedelijkt en zich van de ene crisis in de andere lijkt te storten. Vanwege de snel toenemende complexiteit is deze planning lokaal, ze speelt zich af op het niveau van individuele steden en buurten.

AREND ROOS
SOLIDARITY UNIVERSITY

De worsteling van organisaties in het sociaal domein gaat veelal over de kloof tussen de wereld van mensen en de wereld van systemen. De Solidarity University helpt systemen te openen en weer dicht bij mensen te brengen.

Mensen en technologie, voor beide heeft Arend Roos een passie. Sinds 2009 is hij werkzaam in de wereld van zorgvernieuwing, in eerste instantie in dienst van NV Economische Impuls Zeeland, later als ondernemer. Samen met Petra de Braal nam hij het initiatief om de Zeeuwse Huiskamer te starten. Innoveren, maar dan vanuit de verhalen van mensen. Uit deze samenwerking is ook de Solidarity University tot stand gekomen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit Utrecht werkte Roos 10 jaar in de diverse functies in de ICT-sector.

PETRA DE BRAAL
SOLIDARITY UNIVERSITY

Als je écht naar mensen luistert, ontdek je nieuwe dingen.

Petra de Braal studeerde psychologie en vergelijkende cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ze is samen met Arend Roos de initiator van de Solidarity University. Petra bedenkt en ontwikkelt de projecten die verbonden zijn aan de Solidarity University inhoudelijk. Ze doet dit in samenwerking met vele personen en partners. Dit alles vanuit haar ervaring en expertise, maar ook vanuit haar vermogen om naar alles met een blik van verwondering te kijken om zo tot een frisse, nieuwe aanpak te komen.

Verzamelen » Doorvertellen » Verbeteren

Het verhaal van
Solidarity University

Over hoe het menselijke verhaal onze
omgeving kan verbeteren.

Plannen, onze wereld is er vol van: jaarplannen, ondernemingsplannen, omgevingsplannen, woonplannen, noem maar op. Plannen zijn zinvol. Ze dwingen ons om ideeën concreet en voorstelbaar te maken en dagen uit om mensen en zaken te begrijpen. Maar wat gebeurt er? Er wordt gepraat, veel gepraat. En er worden cijfers aan gehangen: een begroting, kans van slagen, efficiency, targets. Langzaam maar zeker raken de mensen voor wie het plan bedoeld was, compleet uit het zicht. Want empathie kun je niet kwijt in een Excel-bestand. Ooit verzuchtte een wethouder: “Mijn uitdaging is dat veel van onze burgers niet passen op ons aanbod.” Beter kunnen wij de kloof tussen die gemeente en haar burgers niet verwoorden.

Op zoek naar verhalen van mensen
Wat zouden wij graag deze wethouder kennis laten maken met de verhalen van zijn burgers! Wij vinden namelijk dat het anders moet. De ervaringen en verhalen, de vreugde en het verdriet van mensen moeten weer centraal komen te staan in de producten en diensten die bedrijven en overheden aanbieden. Met de Solidarity University willen we mensen en organisaties ondersteunen en inspireren om op zoek te gaan naar het menselijke verhaal. Door deze verhalen leren we elkaar kennen en leren we wat belangrijk is in onze leefwereld. Deze kennis is volgens ons onmisbaar om bijvoorbeeld passende diensten en producten te bieden. En nodig om onze leefomgeving samen vorm te geven.

Onderzoek door onderdeel te worden van verhalen
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de mens achter de klant niet uit het oog verliezen? Een terechte vraag. Het is niet uit onwil dat het veel organisaties niet lukt om het menselijke verhaal in het vizier te houden. Daarom willen wij graag inspireren. Dat doen we door oprecht en diepgravend onderzoek te doen en zo de verhalen naar de oppervlakte te halen. Maar niet onderzoek zoals u dat misschien gewend bent. Objectiverend, van een afstand, beschrijvend, berekenend. Onderzoek dat resulteert in statistieken, dat de verhalen van mensen reduceert tot cijfers. Ons onderzoek gaat dieper. We worden deel van de verhalen en onderzoeken de leefwereld samen.

Een voorbeeld waar we dat al konden doen, komt uit Zeeland. Met het project ‘De Zeeuwse Huiskamer’ geven we ouderen de kans te ontdekken hoe ze langer zelfstandig kunnen wonen. We hebben drie ‘huiskamers’ ingericht waar Zeeuwse ouderen komen logeren. Door uit hun vertrouwde omgeving te stappen, kijken ze weer met een frisse blik naar hun situatie. In gesprek met die ouderen leren wij wat belangrijk voor hen is. Gemak blijkt erg belangrijk. Eén stel besloot om zelf een inloopdouche te nemen. Nadat zij hadden gelogeerd in een van onze huiskamers met inloopdouche. In een andere huiskamer bleek dat een hypermodern, maar ingewikkeld systeem van radio, tv en dvd niet op prijs wordt gesteld, maar een knopje naast het bed om het licht op de gang uit te doen weer wel. Door zulke kennis met elkaar te delen kunnen bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties en lokale ondernemers kunnen die hun burgers, huurders en klanten veel beter van dienst zijn.

Verzamelen, doorvertellen, verbeteren
Op die manier kunnen wij mensen en organisaties ondersteunen. Het delen en verzamelen van verhalen alleen is natuurlijk niet genoeg. Ook de kennis van mensen die we opdoen, moeten we delen. Dat kunnen we doen door samen aan de slag te gaan. Of met een organisatie die met een concrete vraag bij de Solidarity University aanklopt. Maar we delen onze kennis ook spontaan door congressen te organiseren en door workshops en leergangen aan te bieden.

We dagen organisaties uit om met een nieuwe blik naar zichzelf te kijken. We leren hen de moed te hebben te beginnen bij een uniek verhaal. We overtuigen hen om tevredenheid te zien als belangrijkste drijfveer voor alles wat de organisatie doet. We inspireren hen om meteen met de unieke verhalen aan de slag te gaan. Zo verspreiden we de verhalen van mensen. In de hoop dat anderen ze weer verder vertellen. In de verwachting dat het menselijke verhaal inspireert om zaken helemaal anders aan te pakken. Om zo een betere wereld te creëren.

Arend Roos en Petra de Braal
Initiatiefnemers Solidarity University

Meld u aan voor
onze nieuwsbrief

Investeer in boeiende verhalen
Spreekt ons verhaal u aan?

Ziet u ook graag dat meer organisaties geboeid raken door de verhalen van mensen. Investeer dan in de Solidarity University! Bel of mail …